ÁSZF

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni áruházunknak, figyelmesen olvassa el az alább található Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

ÁSZF

1. Bevezető rendelkezések

2. Ajánlat és megrendelés, az eseti szerződések

3. Megrendelői árak és kedvezmények

4. Vételár

5. Fizetések

6. Az áru

7. Rendelés törlése, áru visszavétele

8. Szellemi alkotások védelme, felhasználási előírások

9. Szállítás, expressz árukiadás

10. Kiegészítő szolgáltatások

11. Szavatosság és jótállás

12. Az áru megvizsgálása, kifogások

13. Az áruval kapcsolatos egyéb rendelkezések

14. Erőhatalom (vis maior)

15. A szerződés hatályba lépése, megszűnése

16. Együttműködési kötelezettség

17. A szerződő felek közti kapcsolattartás

18. A jogvitákra vonatkozó kikötések

19. Egyéb rendelkezések

20. Elállási jog/ visszaszolgáltatási garancia/felmondási jog

21. Az ÁSZF hatálya

Általános Szerződési Feltételek

Cégadatok

Cégnév: Hírös Fóliaház Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövid Cégnév: Hírös Fóliaház Kft., továbbiakban mint Szállító

Székhely: 6000 Kecskemét, Ballószög 406

Nyitvatartási idő: H-P.: 8:00-16:00

Adószám: 14263073-2-03

Cégjegyzék szám: 03-09115906

Kibocsátó cégbíróság: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága

Szerződés nyelve: Magyar

Elektronikus elérhetőség: foliahaz@foliahaz.hu

Telefonos elérhetőség: +36(76)411-168

1. Bevezető rendelkezések

1.1.

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) alatt a Szállító által forgalomba hozott termékeknek a jelen leiratban meghatározott általános szerződési feltételeit kell érteni.

1.2
Szállító fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-ben foglalt feltételektől eltérő tartalommal az általa meghatározott bármely Megrendelő vagy megrendelés vonatkozásában egyedi megállapodást kössön. Ilyen esetekben, ha az egyedi megállapodás másként nem rendelkezik, a jelen ÁSZF alkalmazandó.

2. Ajánlat és megrendelés, az eseti szerződések megkötése

2.1.
A Szállító által kibocsátott minden árlista, legyen bár elektronikus fájl, vagy nyomtatott árlista, tájékoztató jellegű. Szállító a belső használatú árlistáit rendszeresen frissíti, de a megrendelőihez történő eljuttatást nem garantálja. Jelentősebb beszerzési árváltozások, és/vagy inflációs tényezők érvényesülése esetén Szállító jogosult árainak egyoldalú megváltoztatására, anélkül, hogy erről ügyfeleit előzetesen tájékoztatná.

2.2.
Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket és mennyiséget, a számlázási és szállítási címét, adószámát/adóazonosítóját e-mailben (0-24 óráig) a foliahaz@foliahaz.hu címen, telefon/faxszámon (8-16 óráig) a +36-76/411-168 számon jelezheti. A rendelést csak pontosan megadott adatok megadása mellett teljesítjük. Kérjük, hogy értesítsen arról, hogy miként kívánja átvenni az árut: személyes átvétellel a Szállító telephelyén (6000 Kecskemét, Ballószög tanya 406) vagy egyéb (7. pontban részletezett) módon által a Vásárló címére szállítva!

A felvett rendelésére elektronikus levélben vagy telefonon válaszolva értesítjük a megrendelt tételekről, a számla végösszegéről. Itt leellenőrizhetik rendelésük helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthatnak, javíthatnak is.

Ha megfelelőnek tartja a termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, szállítási módot, és egyetért a megrendelés tartalmával, akkor egyszerű válaszában/válaszlevelében jelezze a fentebb említett címek/telefonszámok valamelyikén! 

3. Megrendelői árak és kedvezmények

3.1.
Szállító fenntartja magának a jogot, hogy ügyfeleit, vásárlási szokásaik és/vagy a vásárlási érték figyelembevételével különböző kedvezményekben részesítse, a 2.1 pont szerinti árlistáiban szereplő nettó alapáraiból. A kedvezmény mértékéről, és elszámolásának módjáról Szállító és Megrendelő külön megállapodásban, vagy az eseti szerződésekben egyeznek meg.

3.2.
A jelen ÁSZF értelmezése szempontjából a napokban meghatározott határidők alatt naptári napot kell érteni, a hónapokban megadott határidőt mindig a megfelelő hónapnak a határidő kezdőnapjával azonos napján, az években megadott határidőt, pedig a megfelelő év azonos hónapjának a határidő kezdőnapjával azonos napján kell lejártnak tekinteni.

4. Vételár

4.1.
A Megrendelő a jelen ÁSZF alapján megrendelt árukért, az ÁSZF 2.2 és 3.1. pontban megfogalmazottak alapján őt megillető kedvezménnyel csökkentett nagykereskedelmi alapárat köteles megfizetni. Nagykereskedelmi alapár alatt az ÁSZF 2.1. pontja szerinti, mindenkori, belső használatú árlistában foglalt árakat kell érteni.
A fizetendő vételárra vonatkozó 4.1. pontban foglalt rendelkezéseket egyedi ajánlatban/visszaigazolásban foglalt termékek szállítása esetén nem lehet alkalmazni. Egyedi termékek esetében mindig a felek által eseti jelleggel megállapított vételár az irányadó.

4.2.
A Szállító számláiban a 4.1. pont szerinti vételárat tünteti fel. A vételárat a jogszabályokban meghatározott ÁFA terheli (kivétel az Áfa tv. 142. § (1) bekezdésének megfelelő eseteket), melyet a vételáron felül ugyancsak Megrendelő köteles megfizetni.

4.3.
Az ajánlati ár és a számlázott vételár egyaránt nettó egységár, 1 db, vagy 1 más egységnyi (pl. méter) termékre vonatkozóan. Szállító raktári vagy telepi árai az adott árunak megfelelő szokásos csomagolási költségeket tartalmazzák.

4.4.
A Megrendelőt terhelik a Szállító és a Megrendelő székhelye, telephelye, vagy egyéb teljesítési (áru átadási) hely közötti fuvarozási költségek.

4.5.
A szerződéskötést követően keletkezett, igazolt, rendkívüli költségnövekedés (különösen a hatósági intézkedésből eredő költségnövekedés) áthárításának a jogát a Szállító fenntartja.

5. Fizetések

5.1.
Az áru ellenértékének kifizetése készpénzzel, átutalással, vagy utánvéttel történhet. Az alkalmazható módozatokban felek külön megállapodásban, vagy az eseti szerződésekben egyeznek meg.

5.2.
Készpénzfizetés az áru átvételekor a Szállító pénztáránál történik, készpénzes számla és bevételi pénztári bizonylat ellenében. Amennyiben az áru átadása nem a Szállító székhelyén történik, úgy a készpénzfizetés az áru átvételekor történik az átvétel helyszínén, a Szállító megbízottja kezéhez, készpénzes számla és bevételi pénztári bizonylat ellenében.

5.3.
Átutalással történő fizetés esetén Megrendelő az áru átvétele előtt proforma számla alapján, a számlán meghatározott bankszámlára utalja át a vételárat, a számlán feltüntetett teljesítési határidőig. 

5.4.
Utánvétes fizetés a csomagkézbesítő kezéhez történik a csomag átvételekor, csomag-szállítólevél és utánvétes áruszámla ellenében. A csomagkézbesítési díjat Szállító az áru kézbesítésekor a csomagba helyezve küldi a Megrendelő részére, a feladáskor a csomag kiszállítását végző fuvarozó által leszámlázott díj alapján.

5.5.
A Szállító fenntartja magának a jogot bizonyos árucikkek esetén arra, hogy a Megrendelőtől előleg megfizetését vagy fizetési biztosítékot kérjen. Szállító előleg megfizetése, vagy fizetési biztosíték iránti igényét Megrendelő első igénybejelentésére adott első árajánlata, vagy megrendelés visszaigazolása során köteles közölni.

5.6.
Több árucikk szállítása vagy részletfizetés esetén, bármely számla fizetési határidejének túllépése esetén Szállító jogosult egyoldalúan szigorítani a fennálló fizetési módot és kedvezményeket szabályozó megállapodást és/vagy az összes hátralévő tartozást azonnal esedékessé tenni.

5.7.
A vételár kifizetésének elmaradása vagy késedelme esetén Szállító választása szerint követelheti az áru visszaszolgáltatását (elállás) vagy a vételár kifizetését.

5.8.
Szállító a vételár kifizetésének késedelme vagy elmaradása esetén egyoldalú írásbeli nyilatkozatával jogosult a Megrendelővel fennálló üzleti kapcsolatból eredő bármilyen követelését az általa szállítandó áru ellenértékébe beszámítani, és az árut az összes tartozás kiegyenlítéséig visszatartani.

5.9.
Amennyiben a Megrendelő írásbeli felszólítás ellenére az esedékes fizetési kötelezettségét nem teljesíti, úgy Szállító jogosult  minden követelését azonnali hatállyal esedékessé tenni, és ezen felül felfüggeszteni a további teljesítéseket, de a felfüggesztett teljesítések ellenértékét is jogosult azonnali esedékességgel követelni. Ilyen esetben Megrendelő a még el nem számolt árutételek tekintetében elveszíti a jelen ÁSZF alapján őt megillető mindennemű kedvezményt, és az esetlegesen még le nem szállított áruk leszállítására csak azok kifizetése esetén kerülhet sor.

6. Az áru

6.1.
Szállító vállalja, hogy minden általa szállított áru megfelel az előzetesen egyeztetett műszaki feltételeknek és leírásoknak vagy a bemutatott árumintáknak. A műszaki feltételek és leírások általános jellegűek, az ezektől történő olyan csekély mértékű eltérések, melyek az árucikk rendeltetésszerű használatát nem befolyásolják, nem jelentik az előzetesen megállapított feltételektől való eltérést.

6.2.
A szállítandó termékek tulajdonságainak meghatározása tekintetében mindig a legutolsó eseti szerződésben foglalt adatok tekintendők irányadónak. Minden újabb eseti szerződés – a felek eltérő rendelkezése hiányában – érvényteleníti a korábbi szerződésben foglaltakat. Az eseti szerződésekben, vagy a katalógusokban, prospektusokban nem szereplő termék tulajdonságok, csak abban az esetben kötelezők Szállító számára, ha azokat a hivatkozott szabványok tartalmazzák, vagy, ha a felek írásban megállapodtak azok figyelembevételéről.

6.3.
Amennyiben Szállító egyéni megfontolásai alapján különböző gyártóktól, és/vagy beszállítóktól szerzi be ugyanazon terméknormáknak megfelelő termékeit, a beszállítók közötti váltás a Megrendelővel kötött megállapodásokat, és a termékek megfelelőségét semmilyen formában nem érinti.

6.4.
Szállító az általa forgalmazott kötőelemek és egyéb fémtömegcikkek forgalmazása során, a Megrendelő részéről felmerülő igény esetén kereskedelmi minőségi tanúsítványt állít ki. Bármely, a fentitől eltérő műbizonylat kiadására vonatkozó igényt Megrendelőnek már a megrendeléskor, illetőleg áruszállítási igényének legelső bejelentésekor közölnie kell, mert annak költségeit és egyéb vonatkozásait beszállítói és felhasználói oldalon egyaránt ajánlati szinten tisztázni kell Utólagosan felmerülő bizonylatolási igényt Szállító nem, vagy csak új igényként kezelve tud teljesíteni. A felek eltérő megállapodása hiányában a szokásos kereskedelmi minőségi tanúsítványtól eltérő bizonylatolás költségeit Megrendelő köteles viselni.
Műbizonylatokat és bevizsgálásról szóló jegyzőkönyveket Szállító az árut kísérő szállítólevelek és bizonylatok technikai paramétereinek változtatása nélkül állít ki.

7. Rendelés törlése, áru visszavétele

Az Európai Unióban a fogyasztókat megilleti a jog, hogy az interneten megrendelt, illetve a nem üzletben vásárolt (például telefonon vagy csomagküldő szolgálattól rendelt, illetve házaló ügynöktől vett) termékek megvételétől elálljanak. A 2014. június 13-a után vásárolt áruk esetében erre már 14 napig van lehetőségük.

A 14 napos gondolkodási idő a megrendelt áruk átvételétől veszi kezdetét. Ha a kéthetes időszak utolsó napja munkaszüneti napra esik, a gondolkodási idő az ezt következő munkanapon jár le.

Önnek ezen az időszakon belül minden további nélkül joga van ahhoz, hogy bármilyen okból meggondolja magát a vásárlást illetően.

Ha élni kíván ezzel a joggal, és eláll a vásárlástól, arról egyértelműen tájékoztatnia kell az érintett kereskedőt. Ezt megteheti fax vagy e-mail üzenet formájában, de akár úgy is, hogy postai úton visszaküldi a terméket, és ahhoz írásos nyilatkozatot mellékel. Nem elég csak az árut visszajuttatni a feladónak. A kereskedőknek kötelező a vásárlástól való elállás jelzésére külön formanyomtatványt biztosítaniuk a fogyasztóknak, ám Ön nem köteles ezt használni nyilatkozatához.

A szabályok szerint a kereskedőnek a vásárlástól való elállásról szóló értesítés kézhezvételétől számítva 14 napon belül vissza kell térítenie az áru vételárát, feltéve hogy az áru vagy a visszaküldést igazoló bizonylat hozzá megérkezett. Ha Ön szállítási költséget is fizetett, a kereskedőnek a vételáron felül azt is meg kell térítenie az Ön részére. Ha viszont Ön nem szokványos postai kézbesítést (pl. gyorsfutár-szolgáltatást) kért, a kereskedő felszámolhatja annak többletköltségét. Ebben az esetben Önt terheli a szállítási költség az áru visszaküldésekor.

Nagyméretű áruk (például háztartási berendezések) esetében a kereskedőnek a visszaküldés költségének legalább a becsült összegét közölnie kell Önnel. Miután Ön a kereskedőt értesítette arról, hogy el kíván állni a vásárlástól, 14 napja van az áru visszaküldésére.

Nézzen utána, hogy a kereskedő előzetes tájékoztatása alapján Önnek kell-e viselnie a gondolkodási időn belül visszaküldött áru szállítási költségeit. Ha nem, akkor a költségek a kereskedőt is terhelik. Ha házaló ügynöktől vásárol nagyméretű árut, amelyet közvetlenül ki is szállítanak Önnek, akkor az érintett kereskedőnek saját költségén kell azt elszállíttatnia, amennyiben Ön eláll a vásárlástól. 

8. Szellemi alkotások védelme, felhasználási előírások

8.1.
Amennyiben Szállító a Megrendelő által benyújtott tervek, műszaki előírások, illetve utasítások szerint jár el a megrendelés teljesítése során, úgy a Megrendelő viseli a teljes felelősséget a szerzői jogok, a szabadalmi jogok, a szellemi alkotásokhoz kapcsolódó más jogok és bármely egyéb jog megsértéséből eredő kár, követelés, büntetés, költség vagy egyéb hasonló jellegű, előre nem látható kiadás fellépése esetén. A Megrendelő ilyen esetben köteles Szállító-t mentesíteni a hozzá benyújtott követelésekkel, ellene indított peres eljárásokkal szemben vagy a felmerülő mindennemű egyéb eljárás vagy költségviselés alól.

8.2.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szállított áruk felhasználása során irányadó általános és helyi előírások betartásáért, ideértve különösen az egészségügyi és munkavédelmi előírásokat, a személyzet képzéséért, oktatásáért Szállító-t semmilyen felelősség nem terheli, ezen előírások betartása mindig és kizárólag Megrendelő vagy a felhasználó kötelessége. (A jelen ÁSZF értelmezése szempontjából felhasználó alatt azt a személyt vagy szervezetet kell érteni, amelyik az árut véglegesen beépíti, vagy más módon felhasználja.)

9. Szállítás, árukiadás

A szállítható áruk köréről e-mailben vagy telefonon adunk tájékoztatást.

A termék érkezéséről telefonon vagy e-mail-ben értesítjük a Megrendelőt.

Ha rendelt mennyiség nem éri el a nettó 4.000 Ft értékhatárt, nem áll módunkban feladni a csomagot! Ebben az esetben a Megrendelőnek személyesen, a Szállító telephelyén kell átvennie azt!

Futárszolgálat

A küldemények kézbesítése, szállítása futárszolgálattal (MPL) történik. Kiszállítási idő: 1-2 munkanap.

A csomagokat a MPL futárszolgálat szállítja házhoz, munkanapokon 8-17 óra között. Szűkebb intervallum megadása a szállítási időre vonatkozóan nem lehetséges.

A csomagok munkanapokon 12:00-ig visszaigazolt megrendelést követő szerda illetve pénteki érkezéssel várható.

Belföldi csomagszállítási díjak: a csomag súlya, az utánvételi összeg illetve az értéknyilvánítás határozza meg.

Fontos! Kérjük, hogy a csomag sértetlenségét a futár jelenlétében szíveskedjék ellenőrizni! Sérülés esetén vetessen fel jegyzőkönyvet, s ne vegye át a csomagot. Utólagos reklamációt a csomag fizikai sérüléséről jegyzőkönyv hiányában nem áll módunkban elfogadni.

Az Ön által megadott telefonszámot minden dobozon feltüntetjük, ezért kérjük, hogy olyan számot adjon meg, amin egész nap elérhető!

Belföldi fuvarszállítás:

Részletekről érdeklődjön telefonon vagy e-mailben!

Nagyobb mennyiségű árú esetén kiszállítást tudunk vállalni 3,5t össztömegű kisteherautónkkal, a telephelyünk és a Megrendelő telephelye között 110Ft+áfa/km áron oda-vissza útra számolva.

Ha egyéb szolgáltatásokat kíván igénybe venni vagy további kérdései vannak a szállítással kapcsolatban, keressen minket bizalommal!

Külföldre szállítás díjai:

Érdeklődjön e-mailben vagy telefonon! 

10. Kiegészítő szolgáltatások

10.1.
A szolgáltatások színvonalának folyamatos tökéletesítése érdekében Szállító egyéni igényekhez igazított szolgáltatásokat nyújthat saját kezdeményezésére, vagy az egyedi szerződésekben foglalt megállapodások alapján.

11. Szavatosság és jótállás, kártérítés

11.1.
Szállító az árut rendeltetésszerűen felhasználható csomagolt állapotban, az előzetesen megállapodott előírásoknak megfelelően adja át a Megrendelőnek (a 6. fejezetben körülhatárolt toleranciákkal). Szállító-t a szállított árukkal kapcsolatban a Polgári Törvénykönyv szerinti általános szavatossági felelősség terheli. Szállító semmiféle felelősséget nem vállal az áru nem rendeltetésszerű használata, nem megfelelő őrzése, szakszerűtlen kezelése, túlzott igénybevétele, természetes elhasználódása, vagy harmadik fél behatása miatt előálló mennyiségi és minőségi hibákért, károkért. Megszűnik Szállító felelőssége, amennyiben a terméken engedély nélküli változtatásokat hajtottak végre.

11.2.
Amennyiben az áru a Megrendelő által szolgáltatott adatok alapján készül, úgy Szállító a Megrendelő által átadott rajzok vagy minták hibájából vagy hiányosságából eredő semmiféle kárért vagy más következményért nem vállal felelősséget.

11.3.
Szállító tájékoztató jellegű technikai útmutatásai csak az általa forgalmazott termékek javasolt felhasználását érintik, és nem vonatkoznak azoknak a műtárgyaknak a szerkezeti, műszaki paramétereire, amelyekbe termékeit beszerelik, vagy más módon felhasználják. Ezekkel kapcsolatban Szállító-t semmilyen felelősség nem terheli.

11.4.
Az áru szavatossági hibájából eredő anyagi kárért Szállító a termékfelelősségi szabályok szerinti felelősségvállalással tartozik.

11.5.
Szállító fenntartja a jogot arra, hogy minden tudomására hozott termékhibát saját maga is kivizsgáltasson.

11.6.
A szállított áru hibáját Megrendelőnek kell bizonyítania, ezen túlmenően a Megrendelőt terheli annak bizonyítása is, hogy valamely vitatható minőségű áru hogyan került a Megrendelő birtokába, és hogy a vitatható minőségű árut Szállító szállította.

11.7.
Szállító-t az általa szállított árukkal kapcsolatban jótállási kötelezettség kizárólag erre vonatkozó írásbeli vállalása alapján terheli.

12. Az áru megvizsgálása, kifogások

12.1.
Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a szállított árut, az átvételt követően haladéktalanul megvizsgálja. Amennyiben az áru mennyiségével, minőségével vagy állapotával kapcsolatban a megvizsgálás során bármilyen eltérést tapasztal, ezen eltéréseket jegyzőkönyvben köteles rögzíteni. Megrendelő az áru átvételekor köteles megvizsgálni az egységcsomagok számát, az azokon feltüntetett mennyiségeket, valamint az áru minőségére vonatkozó jelöléseket, s az eseti szerződéstől való bárminemű eltérést a fentiek szerint jegyzőkönyvben rögzíteni. Mindezek bármelyikének elmulasztása esetén Megrendelő elveszíti azt a jogát, hogy az áru mennyiségi vagy minőségi hibájával kapcsolatban Szállítóval szemben bármilyen igényt érvényesítsen.

12.2.
Megrendelő az átvételkor elvégzett vizsgálat alapján felmerült esetleges igényeit az alábbi határidőben köteles bejelenteni:

Mennyiségi kifogás vagy a csomagolás sérülése esetén Megrendelő az áru átvételét követő 72 órán belül értesíti Szállító-t.

Minőségi kifogás esetén Megrendelő az áru átvételét követő 30 napon belül értesíti Szállító-t.

A kifogásról szóló értesítést minden esetben írásban kell megküldeni, és ahhoz csatolni kell a 12.1. pont előírásai szerint felvett jegyzőkönyvet.

Amennyiben a fenti határidőkön belül a Megrendelő nem támaszt kifogást, úgy az áruk elfogadottnak tekintendők, a fenti határidők tehát jogvesztő jellegűnek tekintendők.

12.3.
Szállító mind minőségi, mind mennyiségi vagy sérüléssel kapcsolatos kifogás esetén - amennyiben a kifogás megalapozott - az árut kicseréli vagy amennyiben ez nem, vagy csak számottevő nehézséggel történhetne meg, úgy az áru már kifizetett ellenértékét Megrendelő választása szerint vagy a jogos kifogással arányos mértékben csökkenti, vagy visszatéríti Megrendelőnek.

12.4
Szállító a Megrendelő megalapozott kifogása esetén a hibás vagy nem megfelelő áru cseréjét, vagy az érintett áru árának kompenzálását a reklamációnak a Szállító részéről történt írásbeli elfogadását, illetve a hibás áru visszavételét követő, 30 naptári napon belül köteles biztosítani. Ha Megrendelő a reklamációja elfogadását követő 30 napon belül nem szolgáltatja vissza a kifogásolt árut, vagy nem igazolja minden kétséget kizáróan azokat a körülményeket, amik miatt ez lehetetlen, akkor Szállító mentesül minden nemű csere és/vagy kártérítési kötelezettsége alól.

12.5.
Megrendelő nem jogosult a Szállítóval szemben szavatossági vagy bármely más okból fennálló követelését az általa vásárlandó áru ellenértékébe beszámítani, és nem jogosult az áru ellenértékének kifizetését visszatartani.

13. Az áruval kapcsolatos egyéb rendelkezések

13.1.
Tiltott a Szállító által forgalomba hozott márkák márkajelzéseinek idegen árukon történő feltüntetése, vagy idegen árukkal kapcsolatos bárminemű felhasználása. Nem megengedett a reklámhordozók sokszorosítása Szállító írásbeli hozzájárulása nélkül. Ennek megsértése esetén SZÁLLÍTÓ jogi eljárást indít a jogbitorlóval szemben.

14. Erőhatalom (vis maior)

14.1.
A felek mentesülnek a jelen ÁSZF vagy az eseti szerződések alapján őket terhelő kötelezettségek nem-teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha kötelezettségük elmulasztását a működési körükön kívül álló elháríthatatlan esemény (erőhatalom) okozta. Nem kizárólagos jelleggel ilyen eseménynek kell tekinteni az árvizet, földrengést, tűzvészt vagy más természeti csapásokat, kormányzati intézkedéseket, szükségállapotot, hadiállapotot, egész iparágra kiterjedő sztrájkot, stb.

14.2.
Amennyiben bármelyik felet a kötelezettségei teljesítésében erőhatalom akadályozza, köteles erről a másik felet haladéktalanul tájékoztatni. Az értesített fél kérheti, hogy az erőhatalomra hivatkozó fél annak fennállását valamely köztestület vagy erre jogosult más hiteles szerv igazolásával bizonyítsa. Az erőhatalom megszűnéséről a felek ugyancsak kötelesek haladéktalanul tájékoztatni egymást.

14.3.
Amennyiben az erőhatalom bármelyik felet több mint három hónapon keresztül akadályozza kötelezettségei teljesítésében, a felek bármelyike jogosult az adott kötelezettséggel érintett eseti szerződéstől elállni. Egyéb esetben az erőhatalom elmúltával a felek kötelesek az eseti szerződésben foglaltakat teljesíteni. Felek az erőhatalom elmúltával visszatérő teljesítési kötelezettségük alól kölcsönös megegyezés útján mentesülhetnek.

15. A szerződés hatályba lépése, megszűnése

15.1.
Szállító jogosult a Megrendelővel létrejött eseti szerződést azonnali hatállyal felmondani:

·         Amennyiben Megrendelő ellen felszámolási, csőd- vagy végelszámolási eljárást kezdeményeznek vagy ilyen eljárás megindítását Megrendelő maga kezdeményezi.

·         Amennyiben Megrendelő vagyoni helyzetéből, fizetési fegyelméből vagy üzleti magatartásából eredően a vételár kiegyenlítése nem tekinthető biztosítottnak.

·         Amennyiben részszállítások esetén a Megrendelő az esedékes részszámlát felszólítás ellenére sem egyenlítette ki.

·         Amennyiben Megrendelő súlyos szerződésszegést követett el, vagy a szerződésben foglalt kötelezettségeinek nem tud a továbbiakban eleget tenni.

·         Amennyiben Megrendelő olyan piaci magatartást tanúsít Szállítóval szemben, amelyik ellentétes a jelen ÁSZF általános szolgáltatási normáival, továbbá amely Szállító hátrányos megítélését eredményezheti.

15.2.
Amennyiben Szállító valamely eseti szerződést felmondással szüntet meg, vagy valamely eseti szerződés más okból megszűnik, ez semmilyen vonatkozásban nem érinti a Megrendelőnek Szállítóval szemben már fennálló fizetési kötelezettségei vagy más tartozásai teljesítésére vonatkozó kötelezettségét.

15.3
Megrendelő jogosult a Szállítóval létrejött eseti szerződést azonnali hatállyal felmondani:

- Amennyiben Szállító ellen felszámolási, csőd- vagy végelszámolási eljárást kezdeményeznek vagy ilyen eljárás megindítását Szállító maga kezdeményezi.

- Amennyiben részszállítások esetén Szállító az esedékes részszállításokat felszólítás ellenére sem teljesíti.

- Amennyiben Szállító súlyos szerződésszegést követett el, vagy a szerződésben foglalt kötelezettségeinek nem tud a továbbiakban eleget tenni.

 16. Együttműködési kötelezettség

16.1.
Szállító vállalja, hogy a Megrendelővel létrejövő eseti szerződések teljesítése során hatékonyan, szorosan együttműködik a Megrendelővel, annak érdekeit messzemenően figyelembe veszi, és előtérbe helyezi. Szállító eseti szerződései kapcsán hasonló hozzáállást vár el Megrendelőtől is.

16.2.
Szállító vállalja, hogy tájékoztatja Megrendelőt a létrejött eseti szerződés tárgyát képező ügyek állásáról, az azokkal kapcsolatos tevékenységének eredményéről vagy esetleges akadályoztatásáról. Szállító eseti szerződései kapcsán hasonló hozzáállást vár el Megrendelőtől is.

16.3.
Az üzleti kapcsolat biztonsága érdekében Szállító fenntartja a jogot, hogy meggyőződjön a Megrendelő képviseletében eljáró személy(ek) képviseleti jogosultságáról, az üzleti tárgyalások folytatása vagy a megbízások teljesítése előtt kérheti a képviseleti jog megfelelő igazolását.

16.4.
A Megrendelő Szállító képviselőjének tekintheti Szállító ügyvezetőjét és az általa vagy a felek között létrejött szerződés által megnevezett személyeket.

16.5.
Bármelyik fél jogosult a hozzá bejelentett képviselőket és az aláírásaikat mindaddig érvényesnek tekinteni, amíg a képviseleti jog visszavonásáról szóló írásos értesítés nem érkezett meg.

17. A szerződő felek közötti kapcsolattartás

17.1.
Szállító kiköti, hogy a Megrendelővel létrejövő szerződéseket, lényeges értesítéseket, megbízásokat, üzeneteket írásba kell foglalni, illetve írásban meg kell erősíteni. (Amennyiben valamely közlés formájára a jelen ÁSZF kifejezett rendelkezést tartalmaz, az adott közlésre azt a rendelkezést kell alkalmazni.) A telefaxon elküldött üzeneteket írásbeli üzenetnek kell tekinteni. A telefonon, E-mail-en vagy más, nem írásos formában kapott közlés írásbeli visszaigazolása esetén a másik félnek azonnal jeleznie kell a közlés és az írásbeli visszaigazolás közötti eltérést.

17.2 Az értesítéseket a felek a szerződésben (megrendelésben) rögzített címére lehet érvényesen kézbesíteni kézbesítővel, postán. A munkaszüneti napon érkezett küldemények a következő munkanapon minősülnek kézbesítettnek. Az értesítés akkor számít kézbesítettnek, ha a kézbesítés annak módjától függően igazolt.

17.3. A Felek jelen szabályzaton alapuló szerződésben megjelölt képviselői, felelősségük tudatában egybehangzóan kijelentik, hogy e szerződés megkötésekor cégjegyzési (aláírási) jogosultságuk fennáll, képviseleti jogkörük korlátozva nincs, s e szerződés megkötésére társaságaiktól kellő felhatalmazással bírnak.

18. A jogvitákra vonatkozó kikötések

18.1.
A felek minden tőlük telhetőt megtesznek az esetleges jogviták tárgyalás útján történő megoldására, egyezség kötésére.

18.2.
A felek rögzítik, hogy a szerződésből származó jogviszonyra, a szerződéssel kapcsolatos valamennyi jog és kötelezettség tekintetében a magyar jogot tekintik irányadónak.

18.3.
Felek a szerződéssel kapcsolatos jogvitáik eldöntésére a hatásköri szabályok figyelembe vételével kikötik a Szállító székhelye szerinti illetékes és hatáskörrel rendelkező Bíróság kizárólagos illetékességét.

18.4.
Felek rögzítik, hogy jelen ÁSZF értelmezésével kapcsolatos kérdés, vita esetén minden esetben a magyar nyelvű szöveg az irányadó.

19. Egyéb rendelkezések

19.1.
Amennyiben a jelen ÁSZF vagy az annak alapján létrejövő eseti szerződések bármely része vagy rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Szállító fenntartja magának a jogot, hogy az érvénytelen részt olyan új szabállyal helyettesítse, amely megfelel eredeti célkitűzéseinek és a jelen ÁSZF-nek.

 20. Az ÁSZF hatálya

20.1.
Az ÁSZF jelen tartalommal 2015.01.01. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.